O94666766 1457 +14
Huyan 1423 -14

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2023

28 nước, 6 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ