Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

79 nước, 6 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua