Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

119 nước, 11 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua