Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

33 nước, 3 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ