Ongbuoito 1480 +13
Huyan 1409 -13

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2023

26 nước, 4 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ