Kvan 1464 +13
Huyan 1396 -13

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2023

82 nước, 14 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua