Xaydung 1567 -20
duyhongha23 1460 +20

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

53 nước, 4 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết