daotuananh 1713 +9
Xaydung 1539 -9

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

92 nước, 8 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ