Anhvy 1416 +20
davidhuy 1512 -20

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

40 nước, 5 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua