davidhuy 1492 +12
Anhvy 1436 -12

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

4 nước, 1 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ