Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

53 nước, 3 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua