Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

61 nước, 5 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua