Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

62 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết