Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

3 nước, 1 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ