thang1972 1580 +14
thua1 1535 -14

Kiểu: Cờ úp, 20/11/2023

38 nước, 4 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ