Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

49 nước, 9 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ