thua1 1521 +14

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

54 nước, 4 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua