thua1 1535 +14

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

50 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua