thua1 1549 +14

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

50 nước, 6 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết