thua1 1563 -18

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

74 nước, 13 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết