davidhuy 1504 +15
Texas.10 1478 -15

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

10 nước, 1 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua