Texas.10 1463 -15
davidhuy 1519 +15

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

65 nước, 8 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua