davidhuy 1534 -17
Texas.10 1448 +17

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

77 nước, 12 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết