Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

31 nước, 2 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua