Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

31 nước, 2 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua