Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

41 nước, 4 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết