Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

45 nước, 3 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua