Quân đen 0 0
Texas.10 1428 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

15 nước, 2 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua