vanly 1521 +16
thua1 1517 -16

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

56 nước, 5 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua