thua1 1501 +16
vanly 1537 -16

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

48 nước, 6 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ