Texas.10 1428 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

75 nước, 14 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ