dangnha 1453 -18
thua1 1400 +18

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

67 nước, 11 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết