Xaydung 1530 -17
davidhuy 1517 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

12 nước, 0 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua