davidhuy 1534 -15
Xaydung 1513 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

65 nước, 5 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua