Texas.10 1428 +11
BM16 1325 -11

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

90 nước, 9 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết