Xaydung 1528 +15
davidhuy 1519 -15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 4 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua