BM16 1314 -11
Texas.10 1439 +11

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

79 nước, 9 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua