Texas.10 1450 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

44 nước, 3 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua