coma101 1618 +19
waterman04 1684 -19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

66 nước, 15 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua