Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

69 nước, 7 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua