Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

63 nước, 16 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ