Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

12 nước, 2 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ