Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

51 nước, 9 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ