Texas.10 1450 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

92 nước, 8 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết