Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

71 nước, 15 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ