Phat1006 1368 -15
Huyan 1383 +15

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

28 nước, 3 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua