Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

125 nước, 17 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ