Texas.10 1450 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

53 nước, 5 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua