Phat0019 1400 -16
Huyan 1398 +16

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

57 nước, 9 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua