Phat0019 1400 -16
Huyan 1398 +16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

57 nước, 9 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua