Texas.10 1450 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

35 nước, 4 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ