Texas.10 1450 +13
luyentri 1377 -13

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

64 nước, 8 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua